Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Kievit Verhuizingen VOF
h.o.d.n. USTOREIT VENLO

1. Definities
Verhuurder:De Kievit Verhuizingen VOF h.o.d.n. USTOREIT.
Huurder: één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen die het Gehuurde huurt;
Het gehuurde: de opslagruimte(n), hierna te noemen: box respectievelijk boxen, die de Huurder huurt voor het opslaan van zaken;
Huurprijs: de huurpenningen die Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is;
Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij de Verhuurder zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van een box respectievelijk boxen aan de Huurder, en waarbij de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde tegenprestatie;
Huurtermijn: de periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten. Waar gesproken wordt van een dag, week, maand of jaar wordt bedoeld een kalenderdag, -week, -maand of -jaar;
Huishoudelijk Reglement: gedragsregels voor het gebruik van de box respectievelijk boxen en zaken die ter (bruik)leen worden aangeboden door de Verhuurder;

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de rechtsbetrekking, tenzij Huurder en Verhuurder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben uitgesloten.

2.2 Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover door de Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

2.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden afwijkt van een bepaling in de Huurovereenkomst, prevaleert deze laatste bepaling.

3. Huishoudelijk Reglement
3.1 Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens van toepassing het Huishoudelijk Reglement van de Verhuurder.

3.2 De Huurder is gehouden zich naar de regels van het Huishoudelijk Reglement te gedragen.

3.3 Bij overtreding van de regels van het Huishoudelijk Reglement heeft verhuurder het recht de de huurovereenkomst te beëindigen met in achtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden omtrent het einde van de overeenkomst.

4. Totstandkoming Huurovereenkomst, Huurtermijn en vervanging van het Gehuurde
4.1 De Huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en komt slechts tot stand na ondertekening door de Huurder en Verhuurder.

4.2 De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan met een minimum termijn van één maand. Zonder opzegging of niet tijdige opzegging van de Huurovereenkomst door Huurder of Verhuurder, zal de Huurovereenkomst steeds met een gelijke Huurtermijn als waarvoor de Huurovereenkomst oorspronkelijk is aangegaan stilzwijgend worden verlengd.

4.3 De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van de Wet. Op de Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van toezicht op de door de Huurder opgeslagen zaken.

4.4 Het is de Huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren noch deze door derden op welke (juridische) grondslag dan ook te laten gebruiken.

4.5 Huurder is gedurende de huurtermijn verplicht de bij aanvang van de huurovereenkomst ter beschikking gestelde box(en) op eerste verzoek ter algehele en vrije beschikking van Verhuurder te stellen en een door Verhuurder aan te wijzen vervangende box(en) te accepteren, indien zulks ter beoordeling van Verhuurder nodig is in verband met diens bedrijfsvoering, waaronder begrepen onderhoud, reparatie en/of vervanging, zonder wijziging van de huurovereenkomst.

5. Huurprijs en borg
5.1 De overeengekomen Huurprijs wordt schriftelijk vastgelegd in de Huurovereenkomst. De Huurder is verplicht de overeengekomen Huurprijs maandelijks bij vooruitbetaling d.m.v. automatische incasso over te maken naar de door de Verhuurder opgegeven bankrekening.

5.2 Wanneer er sprake is van meerdere Huurders, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de Huurprijs.

5.3 Indien de Huurder achterstallig is in de voldoening van de Huurprijs, is de Verhuurder zonder sommatie bevoegd de toegang tot het Gehuurde voor de Huurder te blokkeren totdat de per dat moment verschuldigde huurpenningen te vermeerderen met de wettelijke rente en kosten volledig zijn voldaan. Huurder zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

5.4 De Huurder dient een borgsom te deponeren ten bedrage van één maand huur. Bij tussentijdse wijziging van het Gehuurde zal de borgsom overeenkomstig aangepast worden, met dien verstande dat bij een verhoging van de borgsom de Huurder dient bij te betalen en bij een verlaging van de borgsom de Verhuurder het meerdere zal terugbetalen.

5.5 Met ingang van 1 januari van ieder jaar zal de Huurprijs geïndexeerd worden overeenkomstig de consumentenprijsindex.

5.6 Voorts is de Verhuurder gerechtigd de Huurprijs te allen tijde te wijzigen, waarbij een maximum verhoging van 5% per jaar geldt.

5.7 Eventuele kortingen op de Huurprijs worden schriftelijk vastgelegd in de Huurovereenkomst.

5.8 De Huurder is niet bevoegd ten aanzien van de Verhuurder verrekening en/of korting toe te passen.

5.9 De door Huurder betaalde borg wordt door Verhuurder terugbetaald binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst mits huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Verhuurder is gerechtigd vorderingen in verband met de huurovereenkomst op Huurder met de borgsom te verrekenen.

6. Omzetbelasting
Voor de Huurder die geldt als onderneming in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de Huurprijs belast met omzetbelasting met toepassing van het Besluit van 24 maart 1999, nr. VB99/571; herdruk Mededeling 45 (wijziging Besluit van 10 april 1996, nr. VB96/354) Infobulletin 99/262. Huurder en Verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de Huurprijs als uitgangspunt geldt, dat de Huurder blijvend voldoet aan de criteria welke zijn gesteld voor een met omzetbelasting belaste verhuur als bedoeld in art. 11 lid 1, letter b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 in samenhang met art. 6a van de daarbij behorende Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Voor zover in dit artikel er niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben de bepalingen van dit artikel dezelfde betekenis als de overeenkomende bepalingen bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 gesteld.

7. Bestemming en gebruik
7.1 Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken voor een andere bestemming dan opslag voor roerende zaken.

7.2 Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het Gehuurde.

7.3 Vóór ingebruikname van het Gehuurde zal een door de Huurder en Verhuurder te ondertekenen beschrijving gemaakt worden van de staat van het Gehuurde.

7.4 Bij het ontbreken van een beschrijving dient de Huurder het Gehuurde in goede staat op te leveren.

7.5 De Verhuurder is bevoegd het Gehuurde te allen tijde te inspecteren.

7.6 De Huurder zal de Verhuurder op eerste verzoek toegang verschaffen tot het Gehuurde en overige noodzakelijke medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en inspectie;

7.7 Het is de Huurder niet toegestaan:

  • het Gehuurde te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet),smokkelwaar, gestolen of geheelde zaken of illegaal ingevoerde zaken;
  • toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken, levende have in het Gehuurde op te slaan of te laten verblijven;
  • zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de Verhuurder juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op slaan;
  • zaken op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en zaken welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534), althans overeenkomstige regelgeving van de Overheid.
  • ten behoeve van elektrische of andere apparaten gebruik te maken van de elektriciteitsvoorzieningen in het Gehuurde, zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder;
  • het Gehuurde als werkplaats of toonzaal te gebruiken of het Gehuurde op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;
  • in of vanuit het Gehuurde enige commerciële activiteit uit te oefenen;
  • domicilie te vestigen of de statutaire zetel van een onderneming te kiezen in het Gehuurde;
  • derden toegang te verschaffen tot het Gehuurde zonder schriftelijke volmacht. Gedurende de openingstijden van de receptie dient de derde gevolmachtigde zich vóór het betreden van het Gehuurde met vertoon van een geldig legitimatiebewijs en deugdelijke volmacht te melden bij de receptie.

8. Verzekering
8.1 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Huurder om een W.A verzekering en brand- c.q. schadeverzekering af te sluiten, met inbegrip van schade aan zaken, tegen in elk geval, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroom, brand en uitvallen van elektriciteit, bij een ter goeder naam en faam bekende en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij en door regelmatige premiebetaling te handhaven.

9. Persoonsgegevens
9.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder toevertrouwt, worden door de Verhuurder opgenomen in een gegevensbestand. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hierna omschreven doeleinden en al het mogelijke doen om deze persoonsgegevens te beschermen.

9.2 De persoonsgegevens worden door de Verhuurder vastgelegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering, klantadministratie en om producten en/of diensten onder de aandacht van haar (voormalige) Huurders te brengen. Indien nodig kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om contact met de Huurder op te nemen.

9.3 Door ondertekening van de Huurovereenkomst verleent de Huurder aan de Verhuurder toestemming voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden.

9.4 Indien de (voormalige) Huurder geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over producten en/of diensten van de Verhuurder, dan kan de Huurder dit kenbaar maken aan de Verhuurder.

10. Adresgegevens
10.1 De Huurder dient een eigen adres op te geven en een tweede adres dat uitsluitend gebruikt zal worden indien de Huurder bij calamiteiten op het eigen adres niet bereikbaar is. Beide adressen mogen slechts gelegen zijn in Nederland.

10.2 De Verhuurder stuurt alle voor de Huurder bestemde bescheiden naar het door Huurder opgegeven eigen adres.

10.3 Adreswijzigingen dient de Huurder schriftelijk mede te delen aan de Verhuurder.

11. Wijziging Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement
11.1 De Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

11.2 Van een wijziging en/of aanvulling van de Huurovereenkomst of de Algemene Voorwaarden zal de Huurder schriftelijk in kennis gesteld worden.

11.3 Een wijziging en/of aanvulling treedt in werking vier weken na de schriftelijke in kennis stelling aan Huurder.

11.4 De Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling, indien hij niet binnen twee weken na in kennis te zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

11.5 Indien Huurder bezwaar heeft tegen een wijziging en/of aanvulling is de Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst tussentijds te beëindigen met ingang van de dag dat de wijziging(en) van kracht worden door een schriftelijke mededeling. Laat Huurder een dergelijke mededeling achterwege dan wordt hij geacht alsnog onvoorwaardelijk met de wijziging en/of aanvulling te hebben ingestemd.

11.6 De bepalingen 11.2 t/m 11.5 zijn niet van toepassing op het Huishoudelijk Reglement.

12. Einde overeenkomst
12.1 De Huurder en Verhuurder hebben de bevoegdheid de Huurovereenkomst tegen het einde van de lopende Huurtermijn schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen.

12.2 De Huurder en Verhuurder hebben de bevoegdheid de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de ander toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet binnen 48 uur gevolg geeft aan de eerste schriftelijke sommatie tot nakoming van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement.

12.4 Indien Huurder surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem wordt toegepast respectievelijk in staat van faillissement wordt verklaard heeft Verhuurder de bevoegdheid de Huurovereenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang op te zeggen..

12.5 Bij het einde van de huurovereenkomst dient Huurder al zijn zaken mee te nemen en het Gehuurde, leeg, schoon en in goede staat, onder afgifte van de aan Verhuurder toebehorende zaken, aan Verhuurder ter algehele en vrije beschikking te stellen.

12.6 Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Huurder of in geval van sub 12.4 tussentijds wordt beëindigd, blijft de Huurder gehouden tot voldoening van de Huurprijs over de gehele Huurtermijn, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding.

13. Aansprakelijkheid Huurder
13.1 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Gehuurde die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een wettelijke verplichting en/of een verplichting uit de Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en/of Huishoudelijk Reglement.

13.2 De Huurder vrijwaart de Verhuurder indien de Verhuurder door derden wordt aangesproken ten gevolge van gedragingen, handelingen of nalatigheden van de Huurder en/of derden die de Huurder heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot het Gehuurde of het pand waarin het Gehuurde zich bevindt.

13.3 Huurder is aan Verhuurder de door Verhuurder te maken buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van het door Huurder verschuldigde bedrag en met een minimum van € 250,00.

14. Non-Aansprakelijkheid Verhuurder 
14.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de Huurder in verband met de huurovereenkomst geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak ook, direct of indirect, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Verhuurder.

14.2 De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van de Huurder, zaken hebben of hadden opgeslagen in het Gehuurde.

14.3 Indien Verhuurder niettemin aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het in verband met de huurovereenkomst aan Huurder gefactureerde bedrag over een periode van maximaal een jaar.

15. Achtergelaten zaken.
15.1 Na het einde van de Huurovereenkomst zal de Huurder via zijn eigen adres eenmalig schriftelijk door de Verhuurder gewezen worden op achtergelaten zaken met het verzoek deze binnen twee weken op te (laten) halen.

15.2 Indien de Huurder niet binnen twee weken na deze schriftelijke melding de zaken komt of laat ophalen, wordt de Huurder geacht ermee in te stemmen dat de zaken door de Verhuurder op een door de Verhuurder te kiezen wijze op kosten van Huurder afgevoerd respectievelijk opgeslagen worden.

15.3 Gedurende de periode dat zich in het Gehuurde achtergelaten zaken bevinden is de Huurder een evenredige vergoeding verschuldigd ter hoogte van de huurtermijn.

15.4 Verhuurder is gerechtigd ter eigen beoordeling hetzij de zaken op kosten van Huurder te vernietigen hetzij deze op eigen naam te verkopen. Verhuurder is gerechtigd zijn vorderingen, hoe ook genaamd, op Huurder door verrekening met de verkoopopbrengst te verhalen. Het eventuele netto restant van de verkoopopbrengst zal door Verhuurder worden overgemaakt op het door Huurder in verband met deze huurovereenkomst opgegeven rekeningnummer.

15.5 De Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle schade en kosten die voor de Verhuurder ontstaan door het achterlaten van zaken. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de achtergelaten zaken, ongeacht de wijze waarop en de oorzaak waardoor de schade is ontstaan.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.